بزن بریم
منوی دسته بندی
 كلين‌روم يا اتاق‌تميز عبارت است از مكانی بسيار تميز و مناسب كه از نظر قطر ذرات معلق در هوا، گرد و غبار در حد ميكرون و زير ميكرون‚ رطوبت‚ سرما‚ گرما و فشار تحت كنترل باشد. با پيشرفت‌هايی كه روز به روز در ابعاد گوناگون علمی و صنعتی حاصل می‌‌شود تجهيزات و دستگاه‌های بسيارحساس و دقيق ساخته می‌‌شود كه بدون داشتن اتاق‌تميز يا كلين‌روم ساخت آنها ميسر نيست. با توجه به اينكه هر انسان در هر بازدم بين 40000 تا44000 ذره از خود ساطع می كندكاركردن درون اين اتاق‌ها شرايط ويژه‌ای از نظر صحبت‌كردن‚ راه‌رفتن‚ نشستن و كار‌كردن دارد‚ حتی بعضی وقت‌ها نياز است كه از صحبت‌كردن جلو گيري شود و ارتباط فيمابين با زبان اشاره باشد. پيشرفت بشر در شاخه‌های گوناگون علمی و صنعتی مديون اينگونه محيط‌های كنترل شده می‌باشد كه توانسته موشكی را بر سطح ماه بنشاند و يا ويفر انواع آی – سی‌ها را بسازد. سيستم هدايت‌كننده موشک ماه‌نورد آپولو كه دارای ژيروسكپ‌ها و شتاب سنج‌های خاص بوده در كلين روم‌های آمريكا ساخته شده است. بويژه در علم هوانوردی كه هدايت وسيله پرنده از اهميت بسزايی برخوردار است بايستی قطعاتشان در اين اتاق‌ها توليد‚ تعمير و يا مونتاژ شوند .  كلين‌روم‌ها مصارف گوناگونی دارند و عبارتند از: كلين‌روم‌های مكانيك‌دقيق‚ ميكرو‌‌الكترونيك‚ فضايی‚ نظامی‚ صنعتی‚ تحقيقاتی‚ پزشكی‚ دارويی‚ اپتيک (نوری)‚ فراورده‌‌های شيميايی‚ بيولوژی و فيلم و فويل.

 كلين‌روم يا اتاق‌تميز عبارت است از مكانی بسيار تميز و مناسب كه از نظر قطر ذرات معلق در هوا، گرد و غبار در حد ميكرون و زير ميكرون‚ رطوبت‚ سرما‚ گرما و فشار تحت كنترل باشد. با پيشرفت‌هايی كه روز به روز در ابعاد گوناگون علمی و صنعتی حاصل می‌‌شود تجهيزات و دستگاه‌های بسيارحساس و دقيق ساخته می‌‌شود كه بدون داشتن اتاق‌تميز يا كلين‌روم ساخت آنها ميسر نيست. با توجه به اينكه هر انسان در هر بازدم بين 40000 تا44000 ذره از خود ساطع می كندكاركردن درون اين اتاق‌ها شرايط ويژه‌ای از نظر صحبت‌كردن‚ راه‌رفتن‚ نشستن و كار‌كردن دارد‚ حتی بعضی وقت‌ها نياز است كه از صحبت‌كردن جلو گيري شود و ارتباط فيمابين با زبان اشاره باشد. پيشرفت بشر در شاخه‌های گوناگون علمی و صنعتی مديون اينگونه محيط‌های كنترل شده می‌باشد كه توانسته موشكی را بر سطح ماه بنشاند و يا ويفر انواع آی – سی‌ها را بسازد. سيستم هدايت‌كننده موشک ماه‌نورد آپولو كه دارای ژيروسكپ‌ها و شتاب سنج‌های خاص بوده در كلين روم‌های آمريكا ساخته شده است. بويژه در علم هوانوردی كه هدايت وسيله پرنده از اهميت بسزايی برخوردار است بايستی قطعاتشان در اين اتاق‌ها توليد‚ تعمير و يا مونتاژ شوند . كلين‌روم‌ها مصارف گوناگونی دارند و عبارتند از: كلين‌روم‌های مكانيك‌دقيق‚ ميكرو‌‌الكترونيك‚ فضايی‚ نظامی‚ صنعتی‚ تحقيقاتی‚ پزشكی‚ دارويی‚ اپتيک (نوری)‚ فراورده‌‌های شيميايی‚ بيولوژی و فيلم و فويل.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟